• 1395/3/31 دوشنبه
 • فرمانداری / بخشداری مرکزی / نشست با شورای اسلامی روستای بردیان
  بررسی مشکلات عمرانی و خدماتی روستای بردیان و ایجاد هماهنگی و تعامل بین اعضای شورای اسلامی و دهیار روستا برای خدمات رسانی بهتر به مردم
  موضوع: نشست با شورای اسلامی روستای بردیان
  تاریخ:  30 خرداد 95
  دستگاه اجرایی:  بخشداری مرکزی چرام
  دستگاه همکار: شورای اسلامی روستای بردیان
  دستگاه های شرکت کننده: بخشداری مرکزی چرام - شورای اسلامی بردیان
  اعضای شرکت کننده : بخشدار مرکزی چرام - کارشناسان بخشداری - رییس و اعضای شورای اسلامی روستای بردیان
  شرخ خبر: بررسی مشکلات عمرانی و خدماتی روستای بردیان و ایجاد هماهنگی و تعامل بین اعضای شورای اسلامی و دهیار روستا برای خدمات رسانی بهتر به مردم
  نتیجه حاصله:
  پیگیری آسفالت کوچه و معابر روستا از طریق بنیاد مسکن
  پیگیری وضعیت آب آشامیدنی روستا
  پیگیری تامین آب اراضی کشاورزی
  پیگیری فضاهای ورزشی با توجه به جمعیت روستا
  عكس هاي مرتبط :

  آرشیواخبار